Warsztaty nr 2

Dziecko od najmłodszych lat jest ciekawe otaczającego świata. Stale poszukuje, odkrywa przyrodę zaczynające od najbliższego otoczenia, stopniowo poszerza swoje zainteresowania. Pracownia przyrodnicza stwarza doskonałe warunki do rozwijania zainteresowań uczniów, samodzielnego odkrywania, kształtowania postaw proekologicznych.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Osowcu oraz Szkoły Podstawowej w Starym Skarżynie dzięki nowo powstałej pracowni przyrodniczej w ramach programu: „Ekopracownia” podczas szkolnych warsztatów dokonali analizy fizykochemicznej wody, poprzez ocenę poszczególnych parametrów takich jak: zawartość azotanów, azotynów, fosforanów.

Woda to życiodajna ciecz. Jej monitoring jest niezwykle istotny dla ochrony zdrowia i życia człowieka, zwierząt, mieszkańców rzek, jezior i innych zbiorników wodnych. Badania wody pomagają identyfikować i monitorować źródła zanieczyszczeń, takie jak odprowadzenia przemysłowe ścieków czy spływy rolnicze, które mogą szkodzić ekosystemom wodnym, zwierzętom i roślinom. W ramach analizy fizykochemicznej wody uczestnicy przynieśli próbkę wody z różnych źródeł m.in. wodę ze stawu, rowu. Dla porównania wykonano również analizę próbki wody wodociągowej. Uczniowie przeprowadzili doświadczenia badając zawartość azotanów, azotynów, fosforanów metodą kolorymetryczną. Uczniowie pracowali zgodnie z przygotowaną instrukcją. Samodzielnie przygotowali szkło i sprzęt laboratoryjny niezbędny do wykonania doświadczenia. Podczas zajęć praktykowali technikę pipetowania, utrwalili nazewnictwo sprzętu laboratoryjnego. W pracowni dzięki doposażeniu w stół demonstracyjny uczniowie prezentowali swoje wyniki przeprowadzonych doświadczeń oraz przedstawiali wnioski. Dzięki przeprowadzonej analizie wody mogli rozszerzyć swoją wiedzę na temat, jakie parametry wody mogą mieć negatywny wpływ na samą wodę, a także na łańcuch pokarmowy. Uczniowie wykazali się ogromnym zaangażowaniem, chętnie współpracowali mając okazję zdobycia praktycznych umiejętności eksperymentowania, odkrywania.

Podsumowując warsztaty omówiono wpływ nadmiaru azotanów, azotynów, fosforanów na stan środowiska wodnego „Ekopracownia” umożliwia uczniom rozumienie związków przyczynowo-skutkowych w relacjach zachodzących między człowiekiem, a przyrodą. Było to inspirujące i interaktywne spotkanie zwiększające świadomość ekologiczną uczniów.