Zarządzenie dyrektora szkoły dla nauczycieli

Zarządzenie dyrektora szkoły z dnia 21.03.2020r.

Minister podpisał nowe rozporządzenia: 

  • zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
  • w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
  • Zgodnie z zapisami rozporządzeń od 25 marca 2020 r. nauka będzie obowiązkowo odbywać się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W związku z nimi od 25 marca wszyscy nauczyciele realizują podstawę programową zgodnie z posiadanymi planami pracy.

W związku z powyższy zobowiązuje wszystkich nauczycieli do zapoznania się z dokumentami  załączonymi do zarządzenia oraz przemyślenia sposobu ich realizacji.

Proszę również do dnia 24.03.2020r o podjęcie decyzji oraz poinformowanie dyrektora  w sprawie:

- realizacji przepisu § 7 rozporządzenia w sprawie zasad rozliczania czasu pracy; szczegóły określi dyrektor szkoły,

- terminu odbioru od dyrektora szkoły kont uczniów oraz sposobu przekazania ich wychowankom – wychowawcy klasy,

- realizacji § 1.3 rozporządzenia – od 25.03 będziemy realizować pracę zdalną zgodnie z tygodniowym planem pracy obowiązującym w szkole,  ustalając wspólnie z uczniami godziny, w których będzie realizowana podstawa programowa oraz sposób komunikowania treści podstawy,

- realizacji § 1.4 rozporządzenia – ustalenia sposobu monitorowania postępów ucznia,

- realizacji § 1.7 rozporządzenia o sposobie dokumentowania realizowanych zadań – szczegóły określi dyrektor szkoły,

- realizacji § 1.9 rozporządzenia o sposobie przekazywania informacji zwrotnej o postępach uczniowi oraz rodzicom,

- realizacji zajęć z zakresu pomocy p.p.

Nauczyciele oddziału przedszkolnego oraz klas I – III informują rodziców o sposobie

przekazywania materiałów dydaktycznych oraz sposobie ich kontroli.

Wiedza uczniów ma być monitorowana, sprawdzana oraz oceniana.

Zobowiązuję wszystkich nauczycieli do pobrana niezbędnych materiałów dydaktycznych, pomocy naukowych ze szkoły.

Szkoła będzie codziennie otwarta w godzinach 800 – 1200.

Dariusz Krystosiak

Załączniki: