Zjazd Podlaskiej Rodziny Szkół

10 czerwca 2015r. w Zespole Szkól w Drohiczynie odbyła się konferencja pod nazwą : I Podlaski Zjazd Szkół imienia Jana Pawła II. Spotkanie dało początek współpracy pomiędzy szkołami noszącymi imię Papieża Polaka.

16 lutego 2006r., po raz pierwszy w Kuratorium Oświaty w Białymstoku, przedstawiciele szkól noszących imię Jana Pawła II wyrazili chęć organizacji cyklicznych spotkań w celu wymiany doświadczeń oraz nawiązania współpracy na płaszczyźnie dydaktyczno – wychowawczej.

17 października 20116r. w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Łapach odbył się II Podlaski Zjazd Szkół im. Jana Pawła II.

Dziś, 11 maja 2017r., delegacja nasze szkoły w osobach dyrektora, Dariusza Krystosiaka, Pawła Leśniewskiego, opiekuna Samorządu Uczniowskiego oraz Pocztu Sztandarowego, uczestniczyła w XIII Zjeździe Podlaskiej Rodziny Szkół im. Świętego Jana Pawła II.

W spotkaniu uczestniczyły reprezentacje 34 placówek z terenu naszego województwa.

Jak zwykle w uroczystości udział wzięło wielu zaproszonych gości. Zjazd rozpoczęła Msz Święta celebrowana przez Jego Ekscelencję Księdza Arcybiskupa Edwarda Ozorowskiego, Metropolitę Białostockiego.

W budynku szkoły obejrzeliśmy ciekawą i pouczającą część artystyczną

Na zakończenie, tradycyjnie, spotkania plenerowe przy cieście i kawie.

Celem współpracy w ramach Podlaskiej Rodziny Szkół jest wymiana doświadczeń opartych na dziedzictwie, jakie pozostawił nam Święty Jan Paweł II. Cechuję ją dobrowolność w działaniu, zaangażowanie, otwartość na potrzeby innych ludzi, a przede wszystkim poszukiwanie skutecznych metod w pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą. Wychowanie, jako proces, zachodzi tylko wówczas, gdy przebiega wspólnie, w tym samym kierunku, w oparciu o te same wartości.

W dzisiejszych czasach jest to działanie bardzo wymagające, biorąc pod uwagę fakt, iż system wartości (jakikolwiek) niestety nie zawsze jest brany pod uwagę, a działaniem człowieka kieruje zwykły, prymitywny egoizm.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Osowcu dziękuje Panu Jarosławowi Kos, Wójtowi gminy Zambrów, za pomoc w organizacji wyjazdu.