Ogłoszenie dla rodziców

Szanowni Państwo

 

Gminne Zrzeszenie LZS w Ełku  i Gmina Ełk  zwraca się z uprzejmą prośbą o pomoc w rozpropagowaniu ogłoszenia wśród szkół  informacji dotyczącej koloni w Kołobrzegu i pomogli nam w dotarciu z informacją o koloniach do zainteresowanych osób.

 

Wypoczynek dotyczy dzieci rolników do 16 roku życia z województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego, których co najmniej jeden z rodziców (bądź prawnych opiekunów) jest ubezpieczony w KRUS lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS.

 

Ogółem z wypoczynku skorzysta 350 dzieci z województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego.

 Wypoczynek jest dofinansowany z Funduszu Składkowego Ubezpieczeń Społecznych Rolników.

Wszelkie informacje są dostępne są na stronie internetowej Gminy Ełk. http://www.elk.gmina.pl/

W związku z powyższym prosimy o przesłanie informacji drogą elektroniczną do szkół i sołectw. 

Z góry dziękuję za udostępnienie informacji.

 

Z poważaniem,

Przewodniczący Gminnego Zrzeszenia LZS w Ełku

Tomasz Bartnik

508863211

 

 

 

 

 

Rozpoczynają się zapisy na kolonie dla dzieci rolników do Kołobrzegu !!!

 

Gminne Zrzeszenie LZS w Ełku, organizuje kolonie dla dzieci rolników przy współudziale z Gminą Ełk i Międzyszkolnym Ludowym Uczniowskim Klubem Sportowym Pojezierze Ełckie

 

Wypoczynek odbędzie się nad morzem w Ośrodku Szkolno-Wypoczynkowy „Kopernik” w Kołobrzegu ul. Łopuskiego 37/39 , 42/44.

 

I turnus odbędzie się w terminie od 27 czerwca 2016 do 09 lipca 2016,

II turnus odbędzie się w terminie od 10 lipca 2016 do 23 lipca 2016,

 

Z wypoczynku letniego mogą skorzystać dzieci i młodzież z terenu województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego w wieku do 16 roku życia ( urodzonych po 1 stycznia 2000 r.), których co najmniej jedno z rodziców /prawnych opiekunów/ jest ubezpieczone w pełnym zakresie (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno - rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie) lub pobiera rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

 

Koszty uczestnictwa będzie wynosił około 400 zł od osoby + koszt transportu do Kołobrzegu i powrotu. Organizator zapewnia - całodobowe wyżywienie, zakwaterowanie w ośrodku wypoczynkowym - wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną (kierownicy, wychowawcy), opiekę medyczną, - ubezpieczenie od następstw niebezpiecznych wypadków, - atrakcyjny program kulturalno-oświatowy i wycieczek krajoznawczo-turystycznych.

 

UWAGA: Liczba miejsc ograniczona. O zakwalifikowaniu uczestników decyduje kolejność zgłoszeń telefonicznych, ora dostarczenie lub przesłanie  kompletu oryginalnych dokumentów: karty uczestnika kolonii, zaświadczenie z Placówki Terenowej KRUS na adres: Urząd Gminy w Ełku ul:  T. Kościuszki 28A, 19-300 Ełk z dopiskiem Kolonie Kołobrzeg 2016;. W pieszej kolejności będą przyjęte dzieci zgłoszone przez szkoły, sołectwa, parafie których dzieci zadeklarują udział w koloniach. Lista imienna powinna zawierać imię i nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia, telefon kontaktowy.

 

W razie pytań i wątpliwości proszę kontaktować się z koordynatorem organizacji letniego wypoczynku (tel. 516106667).  Informację o wypoczynku i dotychczas organizowanym dostępne są na facebooku pod adresem  Bezpieczne wakacje z Gminą Ełk.