Innowacja pedagogiczna w naszej szkole

INNOWACJA

1 marca 2016r., w naszej szkole rozpoczynamy innowację pt.:
"Efektywne wykorzystanie blogodydaktyki w procesie kształcenia i wychowania", autorstwa Pana Pawła Leśniewskiego.
Jest to wydarzenie bardzo ważne, ponieważ obejmuje przedstawicieli wszystkich organów szkoły: nauczycieli, rodziców i uczniów.
Innowacja obejmuje natępujące przedmioty nauczania:
język polski,
język angielski,
historia i społeczeństwo,
zajęcia techniczne
oraz
uczniów i rodziców uczniów klasy VI.

Innowacja trwa do końca roku szkolnego.
Krótki opis innowacji pedagogicznej (na czym polega?):
- użycie bloga jako narzędzia dydaktycznego (blogodydaktyka);
- wykorzystanie TIK dla podniesienia efektywności kształcenia z j. polskiego, j. angielskiego, historii i społeczeństwa oraz zajęć technicznych;
- samodzielne przyswajanie wiedzy i umiejętności z w/w zajęć edukacyjnych;
- rozwijanie zainteresowań uczniów (projekty);
- zapoznanie uczniów z zagrożeniami, które wynikają ze stosowania nowych technologii;
- zapoznanie uczniów z zagadnieniami takimi jak: prawa autorskie i ich przestrzeganie, plagiat, tworzenie przypisów;
- rozwijanie krytycznego korzystania z informacji;
- utrwalenie i poszerzenie materiału lekcyjnego.

Na czym polega nowatorstwo?
- możliwość uczenia się w miejscu zamieszkania jednocześnie pozostając w kontakcie z nauczycielem;
- zachęcenie uczniów do pisania i czytania z równoczesnym rozwijaniem zainteresowań;
- ułatwienie dostępu do materiałów dydaktycznych;
- dzięki komunikacji za pomocą Internetu uczniowie rozwijają zachowania społeczne;
- usprawnienie przepływu informacji nauczyciel – rodzic.
Innowacja będzie trwała do zakończenia roku szkolnego.